Densprax OÜ-l on kohustus kaitsta enda patsientide privaatsust ning tagada turvaline ja seaduslik andmetöötlus. Densprax OÜ-s kehtivad isikuandmete töötlemise põhimõtted rakenduvad siis, kui patsient on avaldanud soovi kasutada või on juba kasutanud Densprax OÜ poolt osutatavaid raviteenuseid. Kõik kehtivad põhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate õigusaktidega.

I Mõisted 
1. Patsient – füüsiline isik, kes on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Densprax OÜ poolt
pakutavaid raviteenuseid.
2. Isikuandmed – mis tahes teave üheselt tuvastatud või tuvastatava elava üksikisiku kohta.
3. Isikuandmete töötlemine – igasugune toiming isikuandmetega (nt kogumine, dokumenteerimine,
struktureerimine, muutmine, päringute tegemine, kustutamine jne).
4. Terviseandmed – andmed, mis puudutavad isiku tervislikku seisundit ning raviajalugu.

II Üldsätted
2.1 Densprax OÜ kasutab seaduslikke, füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi vahendeid, et
tagada turvaline isikuandmete töötlus.
2.2 Densprax OÜ võib kasutada volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejaid rakendavad isikuandmete
töötlemisel samu põhimõtteid, mis Densprax OÜ.

III Isikuandmete kategooriad
Isikuandmed, mida kogume patsiendilt ning registritest on järgmised:
1. Patsienti tuvastavad isikuandmed – patsiendi ees-ja perekonnanimi; isikukood.
2. Patsiendi kontaktandmed – mobiil; aadress; e-post.
3. Patsiendi ravikindlustuse andmed – ravikindlustuse kehtivus Eesti Haigekassas.
4. Patsiendi terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, mis
annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta.
5. Patsiendi finantsandmed – regulaarsed sissetulekud ning igakuised kohustused (nt. laenude ja
liisingute kuumaksed; krediitkaartide ja arvelduskrediidi kasutatud limiit).
6. Patsiendi tegevusala/töökoht – patsiendi tegevusala (nt. ettevõtja/spetsialist) ning töökoht (nt.
ettevõtte nimi ning ametikoht).

IV Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Isikuandmete töötlemine Densprax-is toimub järgnevatel eesmärkidel ning alustel:
3.1 Hambaravi teenuste osutamiseks – ennetamaks ning ravimaks inimeste suuõõne- ja
hambahaiguseid.
3.2 Pakkuda patsiendi soovil järelmaksu. Enda kohta käivaid finantsandmeid (sh tegevusala ja töökoht)
avaldab patsient vaid järelmaksu soovi korral.
3.3 Eesmärgiga viia läbi patsiendi eelneval nõusolekul patsiendi rahulolu uuringuid.
3.4 Saata teile teavet, mis võib teile huvi pakkuda.
3.5 Esitada isikupärastatud reklaame või sisu.

 

V Isikuandmete edastamine
Densprax-il on õigus või kohustus edastada patsiendi tuvastavaid isikuandmeid ning kontaktandmeid:
4.1 Ettevõtetele, kellega koostöös pakub Densprax OÜ järelmaksu.
4.2 Ettevõtetele, kes pakuvad krediidihaldusteenuseid. Andmed edastatakse vaid juhul, kui patsiendil on
Densprax-i ees täitmata rahaline kohustus.
4.3 Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

VI Terviseandmete edastamine
Densprax-il on õigus või kohustus edastada patsiendi terviseandmeid järgmistele asutustele:
5.1 Tervise infosüsteemi. Edastamisele kuulub toimunud visiidi info.
5.2 Eesti Haigekassasse. Edastamisele kuulub visiidi info juhul, kui hambaraviteenuse eest tasub Eesti
Haigekassa.
5.3 Teistele raviasutustele (sh hambalaborid). Edastamisele kuuluvad need terviseandmed, mis on
vajalikud, et osutada patsiendile raviteenuseid või valmistada proteetilisi töid.
5.4 Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

VII Isikuandmete avaldamine
Densprax-i poolt kogutud isikuandmeid avaldatakse juhul, kui:
6.1 selleks avaldab soovi patsient või tema seaduslik esindaja.
6.2 avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

VIII Andmete säilitamine
7.1 Densprax säilitab patsientide terviseandmeid 110 aastat alates patsiendi sünnist.

IX Patsiendi õigused
8.1 Tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega (saada väljatrükke ja koopiaid enda kohta käivate
isikuandmete kohta).
8.2 Taotleda enda kohta käivate isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed.
8.3 Taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui seda võimaldab seadus.
8.4 Võtta tagasi enda nõusolek patsientide rahuloleku uuringus osalemiseks.
8.5 Esitada kaebuseid Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn), kui
patsient leiab, et isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning riivab tema
eraelu.

X Andmekaitsespetsialisti kontakt
9.1 Patsiendid võivad pöörduda isikuandmete töötlusega seotud päringute ja kaebustega Densprax
telefonil (+372) 6606664/ (+372) 5025079 ; e-posti aadressil info@mmhk.ee või Laulupeo 2, 10121
Tallinn.

XI Analüütika
10.1 Mmhk.ee kasutab Google analüütikatarkvara ja mõõdab sellega veebilehe külastatavust. Saadud
andmed aitavad mõista külastajate käitumist lehel ja selle tulemusena saame muuta kasutust
külastajatele mugavamaks.